Демографски показатели от изследването на NEETs

Изпълнение на изследователската фазана по проект L.I.K.E. “Life Investment is the Key to Employment”

Въведение

Според данни на Световната здравна организация четири от шестте водещи причини за инвалидност се дължат на невропсихиатрични разстройства (депресия, злоупотреба с алкохол, шизофрения и биполярно разстройство). Проектът LIKE изследва именно този нарастващ дял на младите хора между 15 и 29 години, които имат проблеми с психичното здраве, както и неспособността на конвенционалните методи на заетост да отговорят на специфичните нужди на тази целева група.

Широкото партньорство в рамките на консорциума работи в международен план, търсейки общи европейски решения за социално включване и устойчива заетост за млади хора с психични проблеми. Международните проучвания, проведени в България, Латвия, Унгария и Ирландия, ще предоставят необходимите данни за създаване на иновативен мултидименсионален подход за включване на целевата група.

Резултатите от проучването са представени в няколко категории включващи демографски показатели, работен опит, семеен статус, интереси и здраве.

Пол и възраст

Анкетираните са 61,27% жени и 38,73% мъже.

Най-високият процент на респондентите във възрастовата група 25-29 години (49,03%), което съответства на предварително определения фокус на изследването. 36,12% са млади хора във възрастовата група от 20-24 години, а между 15 и 19 години са 14,85%.

Образование, местоживеене и етническа принадлежност

Най-голямата част от целевата група е завършила средното образование като сравнително висок дял – около половината от анкетираните, а около 1/3 са висшисти. В по-голямата си част безработните млади хора, които не учат, са образовани и все още са извън пазара на труда.

Етническите мнозинства (унгарски, български, ирландски и латвийски) са 74,67%. 11,92% – роми и 13,41% – други (руски, турски, немски и др.).

От унгарските данни можем да видим, че анкетираните от ромски произход обикновено имат начално образование – 77% от тях. Докато респондентите от Унгария (или друга националност) имат по-високо ниво на образование.

По-голямата част от анкетираните младежи са от столицата или от друг областен град.

 

Трудова заетост и финансово състояние

Най-голямата част от анкетираната група изпитва затруднения при започване на работната си кариера и реализация. Това е най-забележителното в изследванията на асоциацията на PINS, където около 40%, което е най-голямата част, никога не са работили досега. В Унгария младежите без трудов стаж – 21% – (вероятно тези, които са напуснали училище много рано) имат трудности при започване на работа поради недостатъчно образование.

Подобна част са хората, които са успели да останат на пазара на труда до 5 години. Важно е да се отбележи, че целевата група е доминирана от млади хора, които никога не са работили, следвани от тези с минимален период на заетост до 1 година. Това е показател за сериозни бариери при стартиране, респективно намиране и запазване на работа сред целевата група.

По отношение на икономическия статус е поразително, че по-голямата част от анкетираните са тези, които нито учат, нито работят (35%), но имат малко или никакви пари, или казват, че финансите им са „нито малко, нито много“ – общо около 70 %. Около една четвърт казват, че нямат абсолютно никакви пари (26%), а само 4% казват, че имат много.

От латвийските данни виждаме, че 59,7% от младите хора имат малко пари за ежедневните си нужди, но 15,4% – „никак“. Бедността затруднява достъпа до здравеопазване, образование и развитие за децата и младите хора. Това обяснява и отговорите на следващия въпрос.

Психологически характеристики

По въпроса за естеството на личните проблеми, най-високият процент (37,5%) сочи „несигурност“.

Прави впечатление, че участниците, които са посочили някакъв вид психиатрично разстройство – депресия и тревожност, представляват значителен дял от изследваните – около 30% за всяко от тези нарушения. Ако се добавят хранителни разстройства и зависимости, ще възникнат значителна част от психичните проблеми, което обяснява и водещото чувство на несигурност като причина за лични проблеми.

Семеен статус

 

Половината от анкетираните – 51,79%, от младите хора на възраст между 15 и 29 години живеят с родителите си.

Липсата на достатъчно финансови ресурси за задоволяване на ежедневните им нужди принуждава младите хора да забавят родителската раздяла. Както показват други проучвания, бедността при децата и младите хора е пряко зависима от бедността на родителите – тоест т.нар. „Бедност между поколенията“ или „наследство на бедността между поколенията“. Причините за бедността са свързани с липсата на заетост и доходите от работа на родителите, липсата на образование или заболяване.

 

 

За да се прекъсне това натрупване на неравенства между поколенията, е необходима подкрепа за изпълнение на родителската функция, осигуряване на социални и семейни помощи, използване на социални услуги, насърчаване на заетостта и професионална реализация.

Резултатите от проучването показват също, че 13,78% от хората, които нито работят, нито учат, живеят с някой на семейни начела. 7,2% живеят сами, 10,75% са женени, а 16,48% живеят с приятели.

Около 1/10 от анкетираните се грижат за болен или пристрастен член на семейството.

Със сигурност този ангажимент допълнително усложнява реализацията им на пазара на труда.