Изпълнение на изследователската фазана по проект L.I.K.E. “Life Investment is the Key to Employment”

Въведение

Според данни на Световната здравна организация четири от шестте водещи причини за инвалидност се дължат на невропсихиатрични разстройства (депресия, злоупотреба с алкохол, шизофрения и биполярно разстройство). Проектът LIKE изследва именно този нарастващ дял на младите хора между 15 и 29 години, които имат проблеми с психичното здраве, както и неспособността на конвенционалните методи на заетост да отговорят на специфичните нужди на тази целева група.

Широкото партньорство в рамките на консорциума работи в международен план, търсейки общи европейски решения за социално включване и устойчива заетост за млади хора с психични проблеми. Международните проучвания, проведени в България, Латвия, Унгария и Ирландия, ще предоставят необходимите данни за създаване на иновативен мултидименсионален подход за включване на целевата група.

Резултатите от проучването са представени в няколко категории включващи демографски показатели, работен опит, семеен статус, интереси и здраве.

България

Преобладаващата част от българските респонденти посочват като свой основен интерес работата.  Вторият най-често посочван интерес са приятелите, следвани от семейството. Следващи по важност са социалните мрежи. Тези четири основни сфери на интерес показват, че младите хора стоят в зоната на своя комфорт, където се задоволяват материалните и социалните им нужди. Образованието и обучението като сфери, представляващи интерес, са посочени от по-малко от  половината участници. Влечението към това поле свидетелства, че младите осъзнават нуждата от обогатяване на познанията си, за да се реализират успешно и да водят по-добър начин на живот.

 

 

 

 

Ирландия

При ирландците най-често посочваните сфера на интерес са образованието и социалните мрежи. Също така, интересът им към приятелство е по-нисък в сравнение с този към семейството. За разлика от българите, унгарците и латвийците, интересът към започване на работа при ирландците е значително по-нисък. Ромските участници често са по-близки и с членовете на разширеното им семейство.

Унгария

Основните интереси на унгарските млади хора с психични проблеми са семейството и работата, следвани от приятелите.Всеки трети анкетиран признава, че е пристрастен към социалните мрежи. Младите са привлечени в по-голяма степен от пътуванията и природата, отколкото от образованието и обучението.

Латвия

Подобно на българите и унгарците, латвийските участници в изследването поставят на централно място работата, на втора позиция се нареждат близките и третото място е за социалните мрежи. Налице е по-голям интерес към видеогрите в сравнение с държави като България. Спортът е посочван по-често като сфера на интерес в сравнение с приятелите.

 

 

 

 

Резултатите от проведеното проучване показват, че в голяма степен интересите на младежите в различните държави са сходни, но има различия в подреждането им по важност. Ако българи, латвийци и унгарци силно се вълнуват от възможностите за работа, то за ирландците това не е централен интерес. Друга разлика се наблюдава в честотата на посочване на приятелите като източник на интерес – в страни като България те са на първите места, докато латвийците ги поставят след социалните мрежи, спорта и видеогрите. Освен работата, семейството също изпъква като основен интерес, което може би е свързано с факта, че голяма част от участвалите в проучването още живеят с родителите си.