Изпълнение на изследователската фазана по проект L.I.K.E. “Life Investment is the Key to Employment”

Въведение

Според данни на Световната здравна организация четири от шестте водещи причини за инвалидност се дължат на невропсихиатрични разстройства (депресия, злоупотреба с алкохол, шизофрения и биполярно разстройство). Проектът LIKE изследва именно този нарастващ дял на младите хора между 15 и 29 години, които имат проблеми с психичното здраве, както и неспособността на конвенционалните методи на заетост да отговорят на специфичните нужди на тази целева група.

Широкото партньорство в рамките на консорциума работи в международен план, търсейки общи европейски решения за социално включване и устойчива заетост за млади хора с психични проблеми. Международните проучвания, проведени в България, Латвия, Унгария и Ирландия, ще предоставят необходимите данни за създаване на иновативен мултидименсионален подход за включване на целевата група.

Резултатите от проучването са представени в пет модалности включващи интереси, доверие, притеснения, очаквания и ползи.

Личностна промяна

Относно личната промяна, от която се нуждаят младите хора – 55,6% от избраните отговори в България гласят „предпочитане на активност и самоутвърждаване“. Почти същия процент предпочитат „да оценят силните си страни и постижения“, както и „да изградят по-добри модели за справяне с личните си проблеми“. Младият NEET обсъжда със семейството си собствените си проблеми с цел да ги улеснят. От друга страна, това също ни показва необходимостта от психологическа подкрепа за близки в по-доброто разбиране и приемане на трудностите на млад човек с проблем. 1/5 или 19,3% от анкетираните не оценяват нуждата от лична промяна. Хипотезата е, че тази група е склонна да прехвърли отговорността за собствения си живот или негативи на околното общество, както и тяхното неразбиране на собствените им отговорности в процеса на личното съзряване.

На въпроса какво бихте направили, за да промените живота и здравето си, интервюираните хора в България представляват най-голям интерес към дейности,  които могат да ги накарат да се чувстват компетентни. 64% от тях планират да се занимават с подобни дейности.

Унгарските младежи разчитат на други, особено на своите роднини в много аспекти и признават, че тяхната активност и утвърждение в личен аспект са важни да бъдат подобрени (81%). Те също така признават важността на оценяването на силните страни и постижения (78%). Считаме, че професионалната помощ може да бъде от решаващо значение за постигането на тази цел и същото важи при постигането на по-добри модели за справяне с техните проблеми (76%).

Базови компетенции

Посочването на младежкия фокус върху компетентността означава, че бъдещата работа по проекти също трябва да отчита подхода за компетентност.

Европейски съвет отделя 5 групи ключови компетенции, които са от особено значение при подготовката на младите: политически и социални, междукултурни, комуникативни, социално-информационни и лични компетенции. NEEТ и техните родители (до някаква степен)  не осъзнават напълно какво представляват тези основни компетенции. Това води доста често до несъответствие в реалността, очакванията на работодателите и тези на NEET и техните близки.

Малки реалистични цели

Според резултатите от проучването, от интерес са следните действия за младите хора: поставяне на малки реалистични цели – 56%, грижа за животни – 47%, участие в спортни дейности – 45%, намаляване консумацията на нездравословна храна и напитки – 33% и др.

Въпреки това, почти 7% не биха променили нищо, за да подобрят живота и здравето си, което означава, че девет от десет млади безработни са готови да предприемат действия, които да променят живота им.

В Унгария например по отношение на бъдещите планове, 90% от младежите биха искали да бъдат ангажирани с дейности, в които се смятат за компетентни. Според нашия опит е изключително благоприятно хората да се включват в такива дейности, заради положителния ефект върху самочувствието и мотивацията.

Заключение

Резултатите от Ирландия и Латвия представят подобна картина и показват, че личната промяна и основните глобални компетенции са основен елемент, свързан с очакванията на целевата група.

Младежите се съгласяват да си поставят малки реалистични цели (78%), въпреки че е важна стъпка да дефинират кои цели са реалистични за самите тях.