Изследователска фаза

Работният пакет има за цел да осигури перспектива за включването на целевата група на пазара на труда, възможностите, които имат и предизвикателствата, пред които са изправени; да адаптира работещ механизъм за ангажиране на целевата група и да предостави повече информация на работодателите относно специалните нужди и уникалните качества на тези хора. Чрез непрекъсната работа с NEETs по въпросите за психичното здраве, с техните приятели, семейства и бъдещи работодатели, трябва да се обърне внимание на широкия кръг от въпроси, свързани с научните изследвания за създаване на новаторска стратегия в областта. По-конкретно, работният пакет за изследователската фаза ще включва: провеждане на интервюта и разпространяване на въпросници между NEET и техните близки; създаване на фокус групи, тясно сътрудничество с партньорите, с особен акцент върху опита на партньорите от Норвегия и Исландия; провеждане на национално проучване в България и проучвания на местно ниво в Латвия, Унгария и Ирландия; създаване на анализ на данните и доклад от пет стъпки от проучването: интереси, желания / очаквания, тревоги, нагласи и ползи. Опитът на нашите норвежки и исландски партньори трябва да служи като повод за подробно и обективно проучване. Представляващи една от най-добрите социални системи в съвременната Европа и със специален фокус върху изследванията и анализите, нашите партньори от Северна Европа ще имат важен принос за цялостното управление и изпълнение на проекта. Провеждането на задълбочени изследвания е с цел създаване на основа за: 1) разработване на новаторска многоизмерна методология за подобряване ефективността на целевата група на пазара на труда; и 2) провеждане на информационни кампании сред работодателите относно спецификата на целевата група и популяризирането на темата като цяло.