Младите хора с психични проблеми, които не учат и не работят, са една особено уязвима група. За съжаление, тя често се оказва отхвърлена от обществения и социалния живот, неприета на пазара на труда и недостатъчно добре подкрепена от конвенционалните методи в сферата на заетостта.

Мултидименсиналната програма, разработена в рамките на проект  „L.I.K.E.  – Инвестициите в живота са ключ към заетостта“, има за цел да подобри социалното включване и заетостта на целевата група младежи с психични проблеми, които не учат и не работят, чрез прилагане на иновативна методология, която да отговаря на техните нужди и ангажира в процеса цялата общност – роднини, работодатели и институции. Прилаганата в  Младежка къщи „Скрити лайкове“ програма подпомага разгръщането на широк спектър от социални и практически умения, които спомагат включването на младите хора с психични проблеми на пазара на труда. Къщите „Скрити лайкове“ функционират като центрове за осигуряване на безопасна среда за младежи с психични проблеми. Гарантират, че са предприети всички мерки в процеса на мотивация, включване и самореализация на младежите.

Достигане на желаното ниво на социализация, разгръщане на пълния потенциал на младежите и подобряване на трудовия им статус трудно би могло да се реализира, ако в процеса не бъдат привлечени и техните родители. Какво могат да направят родителите на младите хора с психични проблеми, да подпомогнат тяхната самореализация? Ето няколко предложения:

  • Поставяне на реалистични цели

Ако от младите хора се очаква повече, отколкото могат да направят, то те сигурно ще се обезсърчат. Поставянето на нереалистични цели ще подкопае увереността и допълнително ще демотивира младежите.От друга страна, ако се обръща прекалено голямо внимание на трудностите и ограниченията, то те вероятно ще се почувстват безпомощни и неспособни. Затова е важно родителите да бъдат реалисти в собствените си очаквания, а същевременно с това да насърчават поставянето на постижими, но и предизвикателни цели. Тяхното постигане гарантирано ще повиши усещането за ефективност у младите хора с ментални проблеми.

  • Подкрепа на стремежите 

Важно е родителите да подкрепят стремежите на младите хора. Това помага за изграждането на тяхното самочувствие и засилва увереността в собствените им възможности. Като показват, че вярват в техните способности за справяне и насърчават техните стремежи,  родителите дават възможност на младежите с психични проблеми  да поемат рискове, да преодоляват житейски предизвикателствата и да устояват пред препятствията.

  • Насърчаване на себепознанието 

Родителите могат да осигурат насока и мотивация за бъдещи образователни и кариерни инициативи като насърчат младежите с ментални проблеми да проучват и изследват своите интереси, силни страни и умения. Доброто себепознание и ориентацията в собствените качества и силни страни са добра първа стъпка към заетост и активизиране на пазара на труда.

  • Предоставяне на емоционална подкрепа

Преходът от социалната изолация, в която младите хора с психично проблеми често живеят, към пазара на труда може да бъде предизвикателство и и източник на силен стрес. Родителите могат да бъдат огромен източник на емоционална подкрепа, като предложат изслушване, насърчат младежите във време на неуспехи и  им помогнат да развият устойчивост и адаптивни стратегии за справяне. Емоционалната подкрепа от родителите може да осигури на NEETs увереността и стабилността, необходими, за да се справят с възходите и паденията на живота.

  • Овластяване на NEETs

Родителите несъмнено са основният източник на подкрепа на своите деца. За да бъде гарантирано обаче тяхното социално включване и самореализация, е от съществено значение родителите да насърчават независимостта и автономното функциониране. Важно е младежите с психични проблеми да бъдат мотивирани да се развиват като индивиди и активно да участват в собственото си личностно и кариерно развитие.