Успехът на младите NEET на пазара на труда зависи до голяма степен от откритото отношение на работодателите, особено ако младият човек, който кандидатства за работа, е от ромски произход или има лек психичен проблем.

На 09.02.2022 г. Human Profess Nonprofit Ltd. проведе обучение за повишаване на осведомеността на работодателите в Сомбатхей (Унгария) за 19 работодатели. Участниците бяха мениджъри на малки и средни фирми, специалисти по човешки ресурси и индивидуални предприемачи.

Мариан Мадяр, управляващ директор, представи ситуацията и опита на Human Profess Nonprofit Ltd., натрупан, наред с другото, в рамките на заетостта и обучението на групи в неравностойно положение. Тя даде изчерпателен поглед върху проект L.I.K.E., по-специално персонализираните услуги за подкрепа за наемане на работа на целевата група NEETs.

Целта на обучението за повишаване на осведомеността беше да се развие положително отношение към заетостта на целевата група. Привеждане в съответствие нуждите на служителите, като се имат предвид бизнес целите на компанията. Създаване на приемаща и приобщаваща работна култура.

Придобитите компетенции в рамките на обучението бяха както следва:

Знания за:

– формите и възможностите за заетост за целевата група NEETs;

– инструментите за идентифициране на корпоративни вътрешни и външни ресурси;

– правната и финансова рамка за наемане на NEETs за вземане на управленски решения.

 

Способност, компетентност:

– положителна промяна в заетостта на целевата група на NEETs

– признаване на собствените вътрешни ресурси на компанията и външните ресурси, които могат да се вземат предвид;

– развиване на мислене за решаване на проблеми,

– практическо приложение на информацията в рамките на заетостта.

 

Обучението премина под формата на 4-часов курс за обучение. След теоретичната част обучението продължи със ситуационни упражнения и актьорски задачи, както и с групово обсъждане на резултатите.

 

Работодателите биха могли да докладват за състава на текущата си работна сила. Повечето работодатели наемат и работници в неравностойно положение (роми, хора с увреждания и др.), но младите NEET са най-трудни за работа и най-трудно се задържат на пазара на труда. По повод на обучението им бяха дадени някои практически съвети, които могат да приложат в рамките на управлението на човешките ресурси. Управляващия директор предложи допълнителни възможности за сътрудничество на работодателите, участващи в обучението.