Обработени са началните данни от мащабното изследване на Проект  „L.I.K.E.” в България

 

Изследването са провежда едновременно в България, Унгария, Латвия и Ирландия. В България са анкетирани 726 NEET`s от София и цялата страна, от които 20 % от ромски произход. Целта е да бъдат намерени причините за безработицата и ниската активност на пазара на труда през анализиране на качеството на живот, здравословно състояние, удовлетвореност, интереси, желания, тревоги и нагласи на младите хора в обществото (15-29г.), със засилена извадка на 25-29 годишните. И доколко „модерните“, съвременни психични проблеми като депресия, тревожност, хранителни разстройства, зависимости – пречат на младите NEET`s да работят.

Първите получени данни към настоящия момент разкриват някои интересни зависимости между различните фактори. От неработещите и неучещи младежи в България,  висок процент с несигурност са почти 40 %, депресивност – 30 %. Близки до тези стойности са NEET`s с тревожности, страхове, а почти една пета са с проблеми с хранетето или различни зависимости – социални мрежи, наркотици или злоупотреба с алкохол.

 Половината от респондентите – 49%, от младите хора между 15 и 29 години, живеят с родителите си. Липсата на достатъчно финансови средства за посрещане на ежедневните нужди принуждава младите хора да отлагат отделянето от родителите. Както и други изследвания показват, бедността при децата и младежите е в пряка зависимост от бедността на родителите – това е т.нар. „междупоколенческа бедност“ или „наследяване на бедността между поколенията“. Живеенето с родители (в България е един от най-високите проценти за младежи в ЕС) е и една от сериозните пречки за мотивиране и активизиране за социални и трудови дейности при младежите.

 

Най-голям интерес сред дейностите, които младежите биха предприели, за да подобрят живота и здравето си, са дейности, в които те могат да се чувстват компетентни. С подобни дейности биха се ангажирали 64% от тях. Насочването на младежкия фокус към компетентността означава, че бъдещата работа по проекта също трябва да вземе предвид компетентностния подход.

Жак Делор определя основните глобални компетентности така: “Да се научим да познаваме, да се научим да правим, да се научим да живеем заедно, да се научим да живеем“. Project „L.I.K.E. – Life Investment is the Key to Employment” ще направи всичко възможно да помага на NEET`s в партньорските държави, а чрез разпространение на модела и в Европа, да намират личностна и професионална реализация през разбиране и подкрепа.