ИДЕНТИФИЦИРАНЕ – ПРОФИЛИРАНЕ – ОРИЕНТИРАНЕ – АНГАЖИРАНЕ – ПЛАНИРАНЕ – МОБИЛИЗИРАНЕ – РЕАЛИЗИРАНЕ

 

Младежка къща “Скрити лайкове”, която е създадена по проект LIKE подпомага  младите хора да открият своя професионален път, когато се чувстват объркани и несигурни. Тя се основава на визията, че всяко поколение е необходимо да избира своя собствен път по свой собствен начин.

Предложените от нас методи за интегриране на младежи, които нито учат, нито работят, към пазара на труда предполага поредица от действия, които ги насърчават да изберат своята пътека – работа, обучение или стаж, доброволчество, чиракуване или евентуално – продължаване на образованието.

Тези методи и действия, заедно със специфични инструменти и подходи за идентифициране, активиране и мотивиране са представени като АЛГОРИТЪМ поредица от 7 последователни и логически обвързани стъпки. Седемстъпковата методология е проактивна и насочена към конкретния индивид, основава се на коучинг подхода/менторството и позволява на младежите, които нито учат, нито работят да осъществят своето право на труд. Методологията води до аргументиран избор на съответната пътека – избор, съобразен както с профила на групата, към която принадлежи определен младеж, така и с неговите индивидуални интереси, предпочитания и желания за бъдещо развитие. “Да водиш докато следваш”, коучингът, е същността на връзката през всички етапи на идентифициране, активиране и мотивиране, на която е основана предложената Седемстъпкова методология, прилагана от партньорите по проект LIKE:

1.ИДЕНТИФИЦИРАНЕ – Индивидуализирана оценка на нуждите и на рисковите фактори за придобиване на статус NEETs за всеки конкретен случай.

Мултидименсионалната система, която се прилага в създадените Младежки къщи „Скритите лайкове“, е личностно ориентирана система. Нейният дизайн е фокусиран към индивидуалните потребности на младежите, чрез участието им в интересни и желани дейности, с цел придобиване на широк спектър от социални и практически умения, които ще ги приобщят социално, а впоследствие и ще спомогнат включването им на пазара на труда.

  1. ПРОФИЛИРАНЕ – Определяне на принадлежност към определена подгрупа NEETs.

Изготвянето на индивидуален профил на всеки младеж дава възможност да се определи принадлежността му към определена под-група NEETs – предпоставка за избор на инструменти и за предложение за работа, обучение и стаж. Индивидуалният профил се базира на данни за здравния и образователния статус, семейна среда, за професионалната квалификация, професионалния опит, уменията и компетентностите на всеки младеж. Препоръката е към тях да се подхожда индивидуално, първо чрез обучение и после – работа, като се осигури подкрепяща среда.

  1. ОРИЕНТИРАНЕ – Определяне на желанията и предпочитанията за бъдещо развитие.

Това е своеобразен личностен „скрининг” – оценка на интересите, предпочитанията, нагласите, желанията по отношение на бъдещето на всеки идентифициран младеж. Този „скрининг” цели да допълни характеристиките на индивидуалния профил и да обоснове избора на конкретна мярка за подкрепа и предложение.

4 . АНГАЖИРАНЕ – Активиране на младежи от групата NEETs.

Качественото предложение за младежите от 15 до 18 г. следва да бъде свързано преди всичко с продължаване на образованието и включване в продължаващо обучение. По-големите младежи от групата NEETs се включват също така в обучение с цел придобиване на умения и включване в последваща заетост. Младежите от групата 19-24г. могат да бъдат свързани с организации на работодателите и служителите и НПО, за стажове, вътрешнофирмено обучение, обучение на работното място, доброволчество. Те, както и младежите от групата 25-29г. могат да бъдат консултирани от институции и организации, предлагащи курсове за придобиване на умения, търсени на пазара на труда, за придобиване на компютърна грамотност, за формиране на меки умения и включване в доброволчески инициативи.

  1. ПЛАНИРАНЕ – договаряне на пътеки за активирането на NEETs заедно с иинституции и организации, с които може да се установи сътрудничество.

Възможностите за доброволческа дейност и стаж са добра първа стъпка към заетост и активизиране на пазара на труда. Интеграцията и независимостта са два жизненоважни принципа за постигането на тези цели. Хората с психични проблеми имат нужда да се чувстват като неразделна част от общността, но в същото време да бъдат мотивирани да се развиват като индивиди. Ето защо ментори, доброволци и професионалисти е необходимо да бъдат привлечени за създаване на необходимата мотивация, психологическа база, социална ангажираност и активиране на целевата група.

  1. МОБИЛИЗИРАНЕ на партньорски институции и организации.

Този метод за привличане и мобилизиране на заинтересованите страни има за цел да идентифицира партньори – институции и организации, с които да се планират и реализират съвместни действия и инициативи за младежи от групата NEETs. Тук могат да се препоръчат връзки с работодатели, с трудови и младежки медиатори.

  1. РЕАЛИЗИРАНЕ – Конкретно предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж.

След започването на работа е необходима първоначална подкрепа от ментори  за осигуряване на устойчива заетост и за стабилизиране. Подкрепата се изразява в помощ за решаване на вътрешни и външни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация.

Така предложената Седемстъпкова методология за интегриране към пазара на труда на младежите NEETs: ИДЕНТИФИЦИРАНЕ – ПРОФИЛИРАНЕ – ОРИЕНТИРАНЕ – АНГАЖИРАНЕ – ПЛАНИРАНЕ – МОБИЛИЗИРАНЕ – РЕАЛИЗИРАНЕ разкрива потенциала им, формира базови компетенции, личностни и професионални умения.

Тя “отваря” младежите към възможности за работа, доходи и образование, подобрява достъпа им до социални и общностни мрежи и дейности, овластява ги чрез мобилизиране на собствения им потенциал и създаване на подкрепяща среда – семейство и работодатели. Чрез тази методология NEETs  могат да придобият способност да упражняват контрол върху решенията, които влияят върху техния живот.

 

Статия може да откриете и в Спиасание за младежка заетост