Когато става въпрос за млади хора с психични проблеми, работодателите играят решаваща роля в създаването на подкрепяща и приобщаваща работна среда. Ето някои начини, по които работодателите могат да подкрепят младежите с ментални проблеми на работното място:

Насърчаване на осведомеността за психичното здраве: Липсата на информация и дезинформацията създават пространство за дискриминация. Затова е важно работодателите активно да насърчават осведомеността за психичното здраве на работното място. Това може да включва организиране на обучителни сесии за психично здраве, семинари или кампании за повишаване на осведомеността, които да помогнат на служителите да научат повече за често срещаните проблеми с психичното здраве, да намалят стигмата и да насърчат култура на съпричастност и подкрепа.

Прилагане на политики и практики: За да гарантират, че нуждите на младите хора с психични проблеми са били удовлетворени, е желателно работодателите да прилагат политики и практики, които се занимават с проблемите на психичното здраве. Това може да включва гъвкави работни условия и ясни протоколи за подкрепа на служители с психични проблеми. Тези политики трябва да бъдат съобщени на всички служители, за да се гарантира прозрачност и приобщаване.

Създаване на подкрепяща работна среда: Работодателите трябва да се стремят да създадат подкрепяща работна среда, в която служителите да чувстват психологическа сигурност да обсъждат проблемите и трудностите, свързани с психичното здраве. Това може да бъде осъществено посредством насърчаване на  култура, която цени благосъстоянието, баланса между работата и личния живот и насърчава грижата за себе си.

Осигуряване на ресурси за подкрепа на психично здраве: Подсигуряването на благосъстоянието на служителите и организационния успех може да бъде постигнато единствено на фона на налични   ресурси в подкрепа и помощ на психичното здраве. Това може да включва програми за подпомагане на служителите, наемане на специалист по психично здраве или партньорства с организации, осигуряващи психологическа подкрепа. Важно е служителите да са запознати с предоставяните от организацията възможности за психологическо консултиране и да имат свободен достъп до услугите.

Образоване на супервайзърите и мениджърите: Много малка част от мениджърите разполагат с достатъчно познания и умения за правилно разпознаване и управление на психичните проблеми. Поради тази причина е важно да се осигури обучение на супервайзърите и мениджърите как да подкрепят служители с психични проблеми. Това обучение може да им помогне в разпознаването на признаците на психично страдание и да ги научи да реагират съпричастно, осигурявайки подходяща подкрепа.

Приспособяване към специфичните нужди: Когато става въпрос за млади хора с психични проблеми, които дължо са живели в изолация, е важно работодателите да положат усилия в посока подкрепа на техните нужди. Това може да включва корегирането на работните графици, разпределението на работното натоварване или временни изменения на работните задачи. Като се съобразяват с индивидуалните нужди, работодателите демонстрират своята отдаденост към благосъстоянието и приобщаването на младежите с психични проблеми.

Контрол над натоварването и нивата на стрес:  Стресът на работното място допълнително може да влоши психичното състояние на младите хора с история на психични затрудения и проблеми. Важно е  работодателите стриктно да проследяват нивата на натоварване и стрес, за да предотвратят или сведат до минимум отрицателното въздействие върху психичното здраве на младежите. За да гарантират, че психичното напрежение е в рамките на здравословен лимит и граници, работодателите може допълнително да предоставят ресурси за управление на стреса и изграждане на устойчивост.

Индивидуален подход към всички:  Проблемите с психичното здраве имат множество форми и измерения и се проявават различно при всеки млад човек.  Стремежът към работодателите трябва да бъде насомен към разбиране на специфичните и исндивидуални нужди на всеки млад човек с психични праблеми. Съветът е да се подхожда  към всеки случай с емпатия, състрадание  и готовност за оказване на съдействие и  подкрепа.

Конфиденциалност: Стигматизацията и дискриминацията е проблем, с който младежите с психични проблеми продължават редовно да се сблъскват. Затова е важно е младежите с ментални проблеми да са уверени в това, че споделената информация остава конфиденциална и защитена. Наличието на строги протоколи за защита на личната информация  и гарантиране на конфиденциалността, ще ганатира доверието и ще насърчава служителите да търсят помощ, когато е необходимо.

Чрез прилагането на тези стратегии работодателите могат да създадат благоприятна работна среда, която отговаря на нуждите на младите служители с психични проблеми. Това е от полза не само за самите тях, но също и за организационния успех като цяло.