В съвременното общество все още съществува стигма по отношение на  хората с психични проблеми, които поради своите особености биват дискриминирани и лишени от възможността да се развиват професионално в определена сфера. Привличането на младежи с психични проблеми като трудоспособна сила е един от белезите на напредналите икономики и общества. Основна роля играят работодателите, които паралелно с разкриването на работни места и допринасяне към националната икономическа дейност, извършват и социални функции. Осъзнаването на ползите от привличането и социализирането на младежи с ментални проблеми е една от предпоставките за техния успешен бизнес. В тази ред на мисли, независимо дали са в частния или държавния сектор, пред работодателите в България могат да бъдат изведени следните ползи и акценти, които да ги стимулират към привличането на млади хора с психични проблеми:

  • Младежите с психични проблеми имат положително отношение към упражняваната трудова дейност. Наличието на психични проблеми може сериозно да ограничи кариерните постижения, тъй като работодателите са по-малко склонни да наемат хора с ментални проблеми на престижни позиции. Те често биват подценявани и назначавани на ниски позиции, като им се възлага работа, несъответстваща на техните лични и професионални качества и интереси. Ако обаче бъдат назначени на работна позиция, която напълно оползотворява техните умения и е достатъчно разнообразна и подкрепяща, те я възприемат като част от социалната им душевност – спазват вътрешните правила и определените крайни срокове, както и предписанията.
  • Младежите с психични проблеми имат значително по-малко изисквания към възнаграждението, което получават. Причината за това е, че ценят много по-високо социалните придобивки отколкото прякото материално възнаграждение. Дадената възможност за социализация се оценява по достойнство далеч по-високо от прякото възнаграждение, което пък от своя страна намалява разходите за работодателя.
  • Работодателите на хора с психични проблеми имат по-голям престиж в обществото, ползват се с по-голямо доверие сред държавните институции и обществените организации. Включването на служител с психични проблеми допринася за доброто име на организацията. По този начин тя дава пример на други компании по отношение на борбата със стигмата и дискриминацията на такива лица в съвременното общество. Нерядко работодателите получават специални престижни награди и признания за броя привлечени представители на групата на младежите с психични проблеми.
  • Младежите с психични проблеми често развиват някои компенсаторни качества и умения.
  • Работодателите, наели млади хора с ментални проблеми изпитват значително по-малко проблеми с текучеството.

Включването на служител с психични проблеми носи своите ползи, но в същото време работодателят трябва да създаде система от специални мерки за преодоляване чувството на професионален дефицит и пълна социализация на младежите с психични проблеми и затруднения. Целта е да се постигне оптимална работоспособност и професионален комфорт, които да са в интерес и на двете страни. Това носи своите неминуеми трудности за работодателят и управляваната от него организация. Основните трудности при привличането на младежи с ментални проблеми, които могат да бъдат изведени са:

  • Необходимостта от изработването на специален подход към младите хора, засегнати от психични проблеми. Процесът на социализация в трудовия колектив има своите утежняващи параметри, изискващи не само търпение, но и сериозни усилия за възприемане на психологическата и поведенческа специфика на дадения младеж с психични проблеми. Необходимо е работодателят да работи с останалите хора от трудовия колектив по посока преодоляване на всякакви предразсъдъци. Може да се наложи обсъждане със служителите и мениджърите на организацията с цел намаляване на предразсъдъците към такива служители. Особено важно е елиминирането на негативни чувства като нетърпимост и особено езика на омразата. В тази връзка е препоръчително да има назначен психолог.
  • Вероятността младите хора с ментални проблеми да изпитат трудности в реализиране на поставените задачи и цели в срок. Ако се установи, че психичните затруднения могат да попречат на изпълнението на дадената задача или част от нейните компоненти, е важно работодателите да притежават допълнителни технически средства за улесняване извършването на конкретната задача или пък възможността за отпускане на допълнително време за нейното финализиране.

Важно е работодателите, изправени пред въпроса дали да привлекат към компанията служители с психични проблеми, да си припомнят, че те имат желание и са способни да работят и при подходяща организационна структура и релавантен спрямо техните специфики подход, си гарантират лоялно отношение към организацията.