Младежки къщи „Скрити Лайкове“

Проектът цели изследване, разработване и прилагане на иновативни методи за мотивиране и включване на млади хора с психични проблеми на пазара на труда.

За целта са създадени младежки къщи „Скрити лайкове“ – място, където младежите получават подкрепа, наставничество и разбиране, чрез ангажиране в многобройни дейности заедно с техните приятели и семейства, като стремежът е да се активизират на пазара на труда. Задълбочено проучване анализира причините за пасивността на целевата група на пазара на труда, както и събиране на информация за борбата със стигмата сред работодателите. Разработването на многостранен подход за дългосрочна подкрепа затваря кръга и изгражда необходимите умения и увереност у целевата група, чрез адаптирането им към пазара на труда и извън него. Прилагайки проекта в страните партньори, ще бъде поставена основата за изграждане на общо европейско решение на проблема.

Чрез идентифицирания проблем в България, проектът ще потърси ново пан-европейско решение за постигане на устойчива заетост сред целевата група. Разработен и приложен е комплексен, интегриран и мултидисциплинарен подход за привличане и мотивиране на таргет групата, за изграждане на позитивни очаквания и поведение към възможността за социално и включване в заетост.

Заетостта е възможна

Младите хора с ментални проблеми, независимо от диагнозата или продължителността на заболяването, с подходяща подкрепа могат да работят успешно или се връщат в образованието и обучението – дори и при наличие на симптоми на заболяване.

Трябва да отбележим, че за някои младежите може да е важно и къде биха предпочели да получават подкрепа. Въпреки това отдалечаването от виждането на младите хора, които живеят с психичното заболяване като някак „различни“ от останалата част от общността е от ключово значение за постигане на успешна трансформацията. Много от тях биха могли да се върнат на работа, без да изискват продължителна специализирана психолого-психиатрична помощ като се възползват по-скоро от използването на основни подпомагащи кариерно ориентирани консултации.

 

Подобряването на дългосрочната заетост чрез кариерно ориентирани консултации, които помагат на младите хора, които не работят и не учат да:

  • Определят своите кариерни цели, идентифицират техните умения и силни страни
  • Определят онези фактори, които създават „добрата работа“
  • Разбират възможностите си за заетост въз основа на пазарните тенденции
  • Започнат процес на планиране на кариерата като част от търсенето на работа
  • Определят и достигат до подкрепа за образование, обучение и заетост
  • Развиване на практически умения за търсене на работа, развиване на умения за писане CV и явяване на интервю за работа
  • Подобряват уменията в обучение по комуникативност и асертивност

 

Кариерно ориентираните консултации също така могат да помогнат на хората да узнаят правата си, да изследват плюсовете и минусите при намиране, да идентифицират допълнителни нужди например от настаняване за съответното работно място и, когато е подходящо, да предоговарят с работодателите.

Вярваме, че всички млади хора, страдащи от психически проблеми, които се нуждаят от специализирани услуги за професионална рехабилитация са ограничени. Помагането на младите за техния достъп до подкрепа за образование, обучение и заетост се утвърждава като високо ефективно средства за връщане на работа и постигане на успешна и дългосрочната заетост.

Социалното и икономическото включване се засилва с услугите на кариерно консултиране, включително за младежите, живеещи с психични проблеми като подкрепят и правото им на достъп до публично финансирани програми. Някои тези млади хора може да имат нужда, да искат или да предпочитат достъп до специализирани професионални услуги за психично им здраве. В подобни случаи кариерните консултанти могат да окажат помощ чрез създаване на партньорства за сътрудничество със специализирани центрове и учреждения за професионална помощ в областта на психичното здраве и развиване на умения за ефективно насочване на техните клиенти към тях.