СПОК работи от години с представители на целевата групи (трудни младежи, хора с психични проблеми, взаимоотношения работодатели-служители, провеждане на кампании) за въвеждане на иновативни системи и законодателни инициативи. Водещата организация, заедно със своите партньорски организации, има за цел да разработи ефективен и иновативен подход, който може да се приложи на европейско ниво и в различните културни контексти. Исландските и норвежките експертни партньори дават добавена стойност към цялостния опит на консорциума и укрепват връзките между донорските страни и страните от ЕИП. Идвайки от страни с добре развити социални системи, тези организации не само ще бъдат полезни в изследователската част на проекта, но и ще споделят плодотворно ноу-хау за начините, чрез които се борят с проблема в техните страни.

Партниращите организации са от държави с различен социален профил и културен произход: бившата съветска република Латвия; Унгария – със запазена пазарна икономика по време на социализма; Ирландия – като пример за развита европейска страна в областта – ето какво е настоящото социално разнообразие в Европа. Изпълнението на проекта трябва да се извърши на база сътрудничество, като всеки партньор да допринесе с опита си. Съсредоточавайки работата си върху младите хора с психични проблеми, ирландският партньор носи ценно ноу-хау за специфичната категория NEETs. Опитът на нашия латвийски партньор в управлението на социалните предприятия ще бъде използван за създаването на Къщите. Фазата на изпълнение ще бъде допълнително обогатена, благодарение на унгарския партньор – водеща организация в наемането на работа на младежи от целевата група. Италианците ще извършат оценка на място, благодарение на опита им в социалните изследвания и въвеждането на иновативни подходи. Ето как консорциумът предоставя по-широка гама от методи за справяне с проблема и е в състояние да съчетае експертния опит на всеки партньор.